Privacy Verklaring

CV De Leutkikkers, gevestigd aan Eendrachtstraat 4, 3981 ES Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Email: info@leutkikkers.nl
De Penningmeester van CV De Leutkikkers is de Functionaris Gegevensbescherming van CV De Leutkikkers hij/zij is te bereiken via penningmeester-cvdl@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CV De Leutkikkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van de vereniging of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter-cvdl@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CV De Leutkikkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over de activiteiten, de contributiebrief en het verenigingsblad De Opkikker te versturen. CV De Leutkikkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van CV De Leutkikkers) tussen zit. CV De Leutkikkers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CV De Leutkikkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 maand bij opzegging van het lidmaatschap van CV De Leutkikkers.

Delen van persoonsgegevens met derden
CV De Leutkikkers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het versturen van uitnodigingen of vrijkaarten om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CV De Leutkikkers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft als lid van de vereniging het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CV De Leutkikkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter-cvdl@live.nl.

CV De Leutkikkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

CV De Leutkikkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voorzitter-cvdl@live.nl

fetish-foot.orghandjob-porno.netpissingbb.comhandjobgo.com